• تجهیزات آموزش های کاربردی دانشگاهی و آزمایشگاهی
  • پروژه تجهیز و بروز رسانی آزمایشگاه های دانشکده مکانیک ساخت و تولید دانشگاه تبریز
  • دستگاه فرز 9 محور آموزشی